bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo Narodowe

Historia i losy narodów uczą, że najważniejszą wartością jest bezpieczeństwo. Nie tylko to osobiste, nie tylko bezpieczeństwo przed zagrożeniami zewnętrznymi, militarnymi. Równie ważne jest bezpieczeństwo gospodarcze państwa i jego obywateli. Nie można wskazać jednego zagrożenia i określić go jako to najważniejsze. Często nawet splot różnych, pomniejszych zagrożeń, występujących obok siebie jednocześnie sprawia, że obywatele czują się niepewnie, że zburzony jest wewnętrzny spokój. Całokształt działań, mających zapewnić spokój oraz zabezpieczenie żywotnych interesów państwa, podjętych przez wszystkie odpowiedzialne za to służby, określa się mianem bezpieczeństwa narodowego. Termin ogólny i w pierwszej chwili nie oddający złożoności problemu.

Czym więc jest owo bezpieczeństwo narodowe?

Słownikowe określenie wskazuje, że jest to najstarsze określenie formy bezpieczeństwa w egzystencji państwa. U podstaw tego stwierdzenie leży założenie, że bezpieczeństwo to nie tylko obawa przed militarną agresją na terytorium państwa. Owszem, jest to jego bardzo ważny element, który zakłada obronę integralności terytorium i nienaruszalności granic. Jednakże, równie ważne jest dbanie o równomierny i stabilny rozwój państwa, poprzez podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie jego żywotnych interesów gospodarczych. Odniesienie tego stanu do obszaru państwa, pozwala wyodrębnić dwa podstawowe elementy składające się na bezpieczeństwo narodowe:

– bezpieczeństwo wewnętrzne,
– bezpieczeństwo zewnętrzne.

Oba te obszary rozpatrywane muszą być łącznie, gdyż wzajemnie na siebie oddziałują i są ze sobą powiązane.

Zadania i cele bezpieczeństwa narodowego

Zadania i cele w ramach bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego określone zostały w „Strategii bezpieczeństwa narodowego RP”. Wskazano tam zasadnicze cele, które najkrócej określić można jako stworzenie jak najkorzystniejszego międzynarodowego otoczenia kraju, poprzez umacnianie jego pozycji i prestiżu. Niezbędnym warunkiem jest tworzenie przez administrację państwową skutecznych mechanizmów wspólnotowych i sojuszniczych. Mechanizmem, który sprawia, że te rozwiązania są realizowane, jest między innymi przynależność do NATO. Z kolei bezpieczeństwo wewnętrzne odnosi się do całokształtu zdarzeń i sytuacji, które mają wpływ na zdrowie, życie bezpieczeństwo obywateli. Jego istota zasadza się na zdolności reagowania organów państwowych i podległych instytucji, na sytuacje zagrożenia ładu i porządku publicznego, na stany klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych. Ostatnie lata, zwłaszcza po 11 września 2001 roku, skoncentrowały uwagę organów państwa, na zagadnieniach terroryzmu.
Spójne działania podejmowane w zakresie obu tych sfer składają się na bezpieczeństwo narodowe.

Zagrożenia

Występujące zagrożenia nie są stałe. Tworząc strategie bezpieczeństwa, analizując występujące zagrożenia, należy mieć świadomość, że podstawowym zadaniem jest utrzymanie stanu równowagi w sferze militarnej, ale też reagowanie na zapotrzebowanie społeczne, które jest skoncentrowane na czerpaniu korzyści ze stabilnego rozwoju państwa.

Istotnym elementem, jest posiadanie przez państwo kompetentnych urzędników, przedstawicieli służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w każdym jego aspekcie. Coraz liczniej powstają na uczelniach wyższych, kierunki kształcące kadry w tym zakresie dostarczając przyszłe kadry. Osoby kończące ten kierunek posiadają merytoryczną wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.
Bezpieczeństwo narodowe jest priorytetem w działaniach każdego państwa. Zachwianie w jakimkolwiek z elementów tego bardzo wrażliwego systemu, doprowadzić może do zakłócenia w działalności państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.