koszty uzyskania przychodu umowa zlecenie

Umowa zlecenie – najpopularniejsza umowa cywilnoprawna

Podpisanie umowy z potencjalnym pracodawcą, wiąże się nie tylko z obowiązkami, ale również i przywilejami. Możemy wyróżnić dwa rodzaje umów. Pierwsze z nich, zawierane są na podstawie kodeksu pracy i tu mamy umowę o pracę, oraz takie, które reguluje kodeks cywilny, są to między innymi umowy zlecenia.

Umowa zlecenie jako forma umowy cywilnej

Umowa zlecenie, zawierana jest w celu wykonania określonej czynności przez zleceniobiorcę. Podobnie jak w przypadku przychodu z umowy o pracę, umowy o dzieło czy własnej działalności gopodarczej, również przychody z tego źródła są opodatkowane. Od umowy zlecenia jest to 18-procentowy podatek dochodowy. Należy tu jednak pamiętać, że przekroczenie w ciągu roku podatkowego, określonego progu, będzie obligowało do zapłaty nadwyżki z progu II progu podatkowego, czyli 32% Przy umowie zlecenie, określona jest minimalna stawka za godzinę pracy, która podobnie jak przy umowie o pracę, zapewnia zleceniobiorcy minimalny poziom wynagrodzenia. W 2019 roku jest to stawka godzinowa w wysokości 14,70 złotych brutto. Ten rodzaj umowy nie podlega uprawnieniom zawartym w kodeksie pracy, w związku z czym osobie ja podpisującej nie przysługuje urlop wypoczynkowy, uprawnienia związane z rodzicielstwem czy ochrona przed wypowiedzeniem umowy. 

Jakie koszty uzyskania przychody?

Jak sama nazwa wskazuje, koszty uzyskania przychodu, jest to wysokość wydatków, jakie ponosi podatnik, w celu uzyskania pracychodu, z poszczególnych źródeł. Koszty uzyskania przychodu, stosowane są w dwóch rodzajach. Podstawowe i najczęściej stosowane, mają wysokość 20%, a zwiększone 50%. Nie każdy jednak może z nich skorzystać. Dotyczą one głównie artystów, przekazujących swoje prawa autorskie do danego zlecenia. W celu prawidłowego ich obliczenia, należy od kwoty wynagrodzenia brutto odjąć sumę składek na ubezpieczenie społeczne, które sa pokrywane z części zleceniobiorcy. Różnicę należy pomnożyć przez odpowiednią stawke 20 lub 50 procent. Najczęściej stosowaną stawkę kosztów uzyskania przychodu, jest 20% Jednak w przypadku przychodów z praw autorskich, możliwe jest zastosowanie 50%. Musimy tutaj mieć do czynienia z utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto podpisana umowa musi dotyczyć zarządzania prawami autorskimi lub innymi wartościami niematerialnymi i prawnymi. Podwyższone koszty uzyskania przychodu można stosować do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności twórczej w zakresie architektury, literatury, sztuk plastycznych, muzyki, gier komputerowych czy reżyserii. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku opodatkowania ryczałtowego umowy zlecenia, czyli umowy opiewające na kwotę do 200 złotych. W takich przypadkach, kosztów uzyskania nie stosuje się. Ryczałt płacony jest od całej wartości przychodu wskazanego w umowie, nie obniża się go również o składki na ubezpieczenia społeczne. W ostatnich latach, znacząco wzrosła popularność zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, zwłaszcza na umowy zlecenie, w których nacisk kładzie się na jej staranne wykonanie.